Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (des d’ara LSSIYCE), ESERMAN, SA manifesta que el domini www.eserman.com és propietat d’ESERMAN, SA, amb CIF A43112333, i domicili a Carrer De Les Franqueses, Parcel·la. A-16, Naus 3-4, Polígon Ind. L’Alba, 43480 Vila-seca (TARRAGONA). Que ESERMAN, SA consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al núm 354, Foli nº 24, Fulla T-4964. ESERMAN, SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, ESERMAN, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’ESERMAN, SA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la present, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ESERMAN, SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ESERMAN, SA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ESERMAN, SA.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En relació a les dades que ens pugui facilitar a través d’aquest mitjà en línia, l’informem que en virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer anomenat contactes responsabilitat d’ESERMAN, SA i domicili a Carrer de Les Franqueses, Parcel·la. A-16, Naus 3-4, Polígon Ind. L’Alba, 43480 Vila-seca (TARRAGONA). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.

En el cas que ens faciliti el seu currículum o dades relatives a la seva persona a través del formulari habilitat a aquest efecte com a sol·licitant d’ocupació, virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Recursos Humans responsabilitat d’ESERMAN, SA i domicili a Carrer de Les Franqueses, Parcel·la. A-16, Naus 3-4, Polígon Ind. L’Alba, 43480 Vila-seca (TARRAGONA). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els recursos humans, incloent els processos de selecció que puguin donar-se lloc. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que s’ajusti a un possible perfil d’un dels nostres lloc de treball.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’han de fer a Carrer De les Franqueses, Parcel·la. A-16, Naus 3-4, Polígon Ind. L’Alba, 43480 Vila-seca (TARRAGONA). Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d’ESERMAN, SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme ESERMAN, SA, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ESERMAN, SA, per les seves societats filials o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ESERMAN, SA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ESERMAN, SA.

ESERMAN, SA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. ESERMAN, SA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.